book จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองสิงคโปร์ แลเมืองเบตาเวียครั้งแรก แลเสด็จประพาสอินเดีย อดิศรอุดมเดช, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2398-2468 ,จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 ,การเยือนต่างประเทศ -- สิงคโปร์ ,การเยือนต่างประเทศ -- อินโดนีเซีย ,การเยือนต่างประเทศ -- อินเดีย ,จดหมายเหตุ -- ไทย. ,หนังสือหายาก ,Rare books

book
จำนวนผู้เข้าชม 1,838

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง