book การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขิงแดงเพื่อขยายพันธุ์และชักนำให้เกิดการกลายโดยรังสีแกมมา ขิงแดง ,เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ,ชักนำการกลาย ,รังสีแกมมา ,โครงงานปัญหาพิเศษ

book
จำนวนผู้เข้าชม 74

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง