book ระบบคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของต่างประเทศ: โครงการศึกษามาตรการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในมิติของการส่งเสริมการตลาดผ่านเทคโนโลยีโทรคมนาคม (กรณีโทรศัพท์): รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค ,การส่งเสริมการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ ,SMS spam ,วิจัย ,Research

book
จำนวนผู้เข้าชม 56

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง