book การศึกษาปัจจัยการดำเนินธุรกิจแบบแบ่งปันทรัพยากรผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในภาคการขนส่งสาธารณะ (รถจักรยานยนต์รับจ้าง) ในเขตกรุงเทพมหานคร เศรษฐกิจแบ่งปัน ,การขนส่งสาธารณะ ,แพลตฟอร์ม ,การขับขี่แบ่งปัน ,แอปพลิเคชันมือถือ ,Share economy ,Public transits ,Platform ,Share riding ,Mobile application

book
จำนวนผู้เข้าชม 155

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง