book แนวทางการจัดการภัยน้ำท่วมผ่านมาตรการทางผังเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาย่านพลวัต: กรณีศึกษา ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมบริเวณแขวงลาดกระบัง ความเสี่ยงภัยน้ำท่วมเมือง ,มาตรการทางผังเมือง ,การกำหนดย่าน ,เมืองที่มีความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของภัยน้ำท่วม ,Urban flood risk ,Urban planning measures ,Neighborhood designation ,Urban flood resilience

book
จำนวนผู้เข้าชม 200

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง