book แนวทางการจัดตั้งศาลปกครองในประเทศจีน องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองในต่างประเทศ ,การสร้างศาลปกครองในประเทศจีน ,การระงับข้อพิพาททางปกครอง ,การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ,องค์กรตุลาการ

book
จำนวนผู้เข้าชม 132

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • ข้อความเสียง {{no_rec}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง