book การเปรียบเทียบภูมิปัญญาในพัฒนาการของบ้านพื้นถิ่นไทลื้อ: ระหว่างพื้นที่เลือกสรรใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ประเทศไทยกับพื้นที่เลือกสรรในแคว้นสิงสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บ้านพื้นถิ่น ,ไทลื้อ ,พัฒนาการ ,อ.เชียงคำ ,แคว้นสิบสองปันนา ,Vernacular house ,Tai-Lue ,Dai-Lue ,Development ,Chiang Khum ,Xishuangbanna ,วิจัย ,Research ,สกสว. ,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ,TSRI ,Thailand Science Research and Innovation

book
จำนวนผู้เข้าชม 121

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง