book การเคลื่อนย้ายแรงงานชาวเขาอย่างเป็นระบบ: เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ปีงบประมาณ 2541 วันที่ 16-17 กรกฎาคม '40 ณ โรงแรมพรพิงค์ จ. เชียงใหม่ ชาวเขา -- บริการ -- ไทย ,แรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ) ,Document

book
จำนวนผู้เข้าชม 60

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง