book การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาของศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบทจังหวัดหนองคาย: ศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินงานในหมู่บ้านดอนกอก ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบทจังหวัดหนองคาย ,บ้านดอนกอก (หนองคาย) ,สารนิพนธ์

book
จำนวนผู้เข้าชม 71

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง