book ศักยภาพการแข่งขันธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นของไทยไปยังประเทศรัสเซีย เมื่อไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อุตสาหกรรมเสื้อผ้า -- ไทย ,ธุรกิจแฟชั่น -- ไทย ,ไทย -- การค้า -- รัสเซีย (สหพันธรัฐ) ,ภาคนิพนธ์

book
จำนวนผู้เข้าชม 2

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง