book ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกศึกษาภาษารัสเซียเป็นภาษาที่สามในโรงเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554-2556 ภาษารัสเซีย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ไทย ,ภาคนิพนธ์

book
จำนวนผู้เข้าชม 2

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง