book โครงการการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ คน สินค้า และข่าวสาร ในบริบทของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ: รายงานฉบับสมบูรณ์ การเดินทางเคลื่อนย้ายข้ามแดน ,การลงทุนข้ามแดน ,การลงทุนจากต่างถิ่น ,การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย ,การขนส่งข้ามแดน ,การเดินทางข้ามแดน ,การท่องเที่ยวข้ามแดน ,การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ,การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ,วิจัย ,Research ,สกสว. ,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ,วิจัยและนวัตกรรม ,TSRI ,Thailand Science Research and Innovation

book
จำนวนผู้เข้าชม 208

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง