book การรับรู้ข่าวสารของพนักงานเรื่องการควบรวมกิจการของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กับ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา : พนักงานฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย , ผู้รับสาร , การสื่อสารในองค์การ -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณี , การรวมกิจการ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี

book
จำนวนผู้เข้าชม 212

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง