Collections Group

book

E-book

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือเสียง ครอบคลุมเนื้อหาด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เภสัชกรรม เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่น ๆ บางรายการสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น

book

กฎหมาย

หนังสือ คำพิพากษา ร่างประมวลกฎหมาย และเอกสาร ครอบคลุมเนื้อหาด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับสิทธิจากหน่วยงาน เช่น สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนติบัณฑิตยสภา และหน่วยงานต่าง ๆ ให้เผยแพร่และเข้าถึงได้เป็นสาธารณะ

book

การเมืองและการปกครอง

เอกสารและหนังสือที่เกี่ยวกับการเมืองและการปกครองของประเทศไทย ให้บริการเป็นสาธารณะ

book

ข้อสอบเก่า

ข้อสอบเก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันมีให้บริการ 2 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2012 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2017 ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น

book

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้บริการเป็นสาธารณะ

book

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสาร หนังสือ วีดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเอกสารผลงานการขอตำแหน่งวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

book

หนังสืองานศพ/หายาก

คอลเล็กชั่นหนังสืออนุสรณ์งานศพและหนังสือหายาก ที่มีในวัดบวรนิเวศวิหาร และหอสมุดปรีดี พนมยงค์ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าทางวิชาการในการศึกษา ค้นคว้าทางด้านวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา เรื่องทั่วไป และชีวประวัติ ให้บริการเป็นสาธารณะ

book

หนังสือพิมพ์เก่า

หนังสือพิมพ์ฉบับเก่าให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น

book

เอกสารส่วนบุคคล

เอกสาร หนังสือ และผลงานอันทรงคุณค่าของบุคคลสำคัญ ได้แก่ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ) ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศาสตราจารย์ อดุล วิเชียรเจริญ ให้บริการเป็นสาธารณะ

รายการใหม่

เดือน
ปี