book ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 2 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปุ๋ยหมัก -- ไทย -- อุบลราชธานี ,บ้านน้ำซับ (อุบลราชธานี) ,สารนิพนธ์

book
จำนวนผู้เข้าชม 80

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง