book การควบคุมตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการทาสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560: รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ,การทำสัญญา ,การควบคุมตรวจสอบ ,การแก้ไขเยียวยา

book
จำนวนผู้เข้าชม 953

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • ข้อความเสียง {{no_rec}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง