book ปัจจัยความสำเร็จของโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปัจจัยความสำเร็จ ,ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ,การบริหารจัดการหนี้ ,Success factors ,Community Fund Management Center ,Debt management

book
จำนวนผู้เข้าชม 720

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดิจิทัล {{biblio_data.digital.length}}

  • {{value.file_name_original}}
    ปรับ Speed ความเร็วของเสียง
    {{controlsAudio[value.doc_id]}}

Video

รายการที่เกี่ยวข้อง